1. Công văn thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo năm 2023

– Phụ lục 1: Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023

 – Phụ lục 2: Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

– Phụ lục 3: Thông báo tuyển sinh các lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành năm 2023

 – Phụ lục 4: Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo sau đại học năm 2023

 – Phụ lục 5: Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo ngắn hạn năm 2023

2. Các biểu mẫu tuyển sinh:

Biểu mẫu đăng ký xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023

Biểu mẫu tuyển sinh các chương trình đào tạo sau đại học năm 2023

 – Biểu mẫu tuyển sinh các lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành năm 2023

 – Biểu mẫu tuyển sinh các chương trình đào tạo ngắn hạn năm 2023