Sapo: Đào tạo đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm đang là xu thế của nhiều trường đại học. Chương trình Thạc sỹ Y tế công cộng của Trường Đại hoc Y tế công cộng có những đặc điểm nào để đáp ứng được yêu cầu của ngành tương đối mới này trong lĩnh vực y tế?

Cùng với sự phát triển của của ngành Y tế nói chung, ngành Y tế công cộng cũng có sự chuyển mình rất lớn trong những năm gần đây. Là một lĩnh vực tương đối mới ở Việt Nam, vị trí việc làm trong lĩnh vực y tế công cộng rất đa dạng, từ việc giám sát, kiểm tra thường xuyên về tình hình phòng ngừa dịch bệnh, xây dựng chính sách về y tế dự phòng, quản lý chặt chẽ các chiến lược về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện nghiên cứu về phòng ngừa bệnh tật. Với sự đa dạng về công viêc như vậy, nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm này còn thiếu và chưa đáp ứng được đòi hỏi về chuyên môn.

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam, mặc dù cụm từ “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” luôn được ngành Y tế nhắc đến nhưng nhận thức chung của xã hội về vấn đề phòng bệnh vẫn chưa được coi trọng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Do đó, vai trò và nhiệm vụ của những người làm công tác trong lĩnh vực Y tế công cộng càng đòi hỏi yêu cầu cao, không chỉ có các yêu cầu về chuyên môn mà còn phải chú trọng đến nhiệm vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe để thay đổi được kiến thức, thái độ và hành vi của xã hội trong công tác phòng bệnh. Những kỹ năng đó không thể có ngay trong quá trình học mà cần có kinh nghiệm trong thời gian công tác tại chính đơn vị, tiếp xúc với cộng đồng.

Để giải quyết vấn đề này, chương trình Thạc sỹ Y tế công cộng của Trường Đại học Y tế công cộng đã được đưa vào đào tạo được 24 khóa Thạc sỹ, với nội dung đào tạo luôn được cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp với vị trí việc làm của Thạc sỹ Y tế công cộng, đã cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu xã hội. Đặc biệt, đối tượng chủ yếu của chương trình Thạc sỹ Y tế công cộng là cán bộ y tế đã có thời gian công tác tại cơ sở, tiếp xúc với cộng đồng và biết được cần phải có thêm kiến thức và kỹ năng gì để phục vụ cho yêu cầu công việc thực tế.

 Chương trình học cũng được điều chỉnh từ năm 2014 để xây dựng theo hai định hướng để phù hợp hơn với nhu cầu người học:

1.Định hướng nghiên cứu cung cấp các kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách.

2.Định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.

Người học từ nhiều tuyến trung ương, tuyến tỉnh, huyện đã phát huy được kiến thức và kỹ năng của mình trong quá trình học tập và vận dụng trong việc giải quyết vấn đề tại đơn vị và địa phương công tác, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.