Từ sau Đổi mới và đặc biệt sau khi các chính sách về phân cấp, phân quyền, tự chủ được ban hành, đòi hỏi các cơ sở y tế tăng cường năng lực điều hành, quản lý. Yêu cầu này trở nên cấp thiết hơn để đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng.

 Thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, và mới đây là Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế đang đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế. Trong đó, công tác đào tạo cho nhóm đối tượng là các cán bộ quản lý ngành y tế được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc đổi mới nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có đủ năng lực cần thiết để lãnh đạo, dẫn dắt đơn vị  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hình 1. Một số lĩnh vực quản lý y tế

nguồn https://www.hiclipart.com/

Một nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo của các cán bộ quản lý ngành y tế được Trường Đại học y tế công cộng tiến hành năm 2016 trên toàn quốc cho thấy tỷ lệ cán bộ ở vị trí quản lý tự đánh giá có đủ năng lực lãnh đạo, quản lý chỉ đạt xấp xỉ 20%. Tỷ lệ cán bộ đã được đào tạo về lãnh đạo quản lý trong 3 năm trước khảo sát dao động từ 9-37% tuỳ theo nhóm đối tượng, đa số là đào tạo qua các khoá học ngắn hạn. Kết quả này cho thấy nhu cầu được đào tạo bài bản về quản lý của cán bộ y tế là rất lớn.

Hình 2. Quản lý y tế – không đơn thuần chỉ là khám chữa bệnh
Nguồn:  https://www.healthscareconcept.com/

 Chương trình chuyên khoa cấp II về Tổ chức Quản lý y tế” do Trường Đại học Y tế công cộng xây dựng đã được Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt là một chương trình đào tạo toàn diện và chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý y tế.   Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo chuyên gia có trình độ cao về năng lực quản lý, có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề về quản lý y tế dựa trên các bằng chứng khoa học, thực tiễn, góp phần xây dựng và thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành y tế trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá, hội nhập quốc tế. Khoá học kéo dài 24 tháng, sau khi hoàn thành khoá học học viên sẽ được cấp bằng chuyên khoa II và có khả năng đảm nhiệm vị trí quản lý từ cấp phòng trở lên.