Nghiên cứu triển khai – xu hướng của nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu triển khai – xu hướng của nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu triển khai được khuyến khích và đẩy mạnh tại trường Đại học YTCC đối với đối tượng sau đại học. Xu hướng này mở ra thêm nhiều lựa chọn đề tài và đáp ứng được yêu cầu ứng dụng vào thực tế.  Triển khai là gì? Một thực hành/can thiệp hiệu quả tại nơi này nhưng...