Năm 2020 ngưỡng cửa “Tự chủ tài chính” đã gần kề. Theo số liệu từ Vụ kế hoạch tài chính – Bộ Y tế, đến nay cả nước còn khoảng 80% số bệnh viện mới tự chủ được một phần hoặc Nhà nước phải bao cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên

 Năm 2020 ngưỡng cửa “Tự chủ tài chính” đã gần kề. Theo số liệu từ Vụ kế hoạch tài chính – Bộ Y tế, đến nay cả nước còn khoảng 80% số bệnh viện mới tự chủ được một phần hoặc Nhà nước phải bao cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Bài toán tự chủ: làm sao để có thể cân bằng thu – chi, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và có kinh phí đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị hiện đại, sở hữu được nhân lực chất lượng cao… trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt là một bài toán khó giải nhưng vô cùng cần thiết hiện nay.

Tuy nhiên năng lực quản lý tài chính của cán bộ lãnh đạo quản lý bệnh viện vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu trên 1012 cán bộ lãnh đạo quản lý bệnh viện tại 7 tỉnh đại diện cho các vùng kinh tế xã hội chỉ ra rằng, với năng lực quản lý tài chính cán bộ chỉ đạt mức trung bình 2,79/5 điểm trong khi họ đánh giá năng lực này cần phải đạt đến mức trung bình 3,69/5 điểm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có gần 70% cán bộ lãnh đạo quản lý sẽ ưu tiên đào tạo về quản lý tài chính trong vòng 3 năm tới.

Hiểu được yêu cầu đó, chương trình Thạc sĩ (2 năm) và Tiến sĩ (3 năm) chuyên ngành Quản lý bệnh viện đã thiết kế với nhiều nội dung về Quản lý tài chính gồm:

Tên môn học Số tín chỉ Nội dung chính
Quản lý Kinh tế và Tài chính bệnh viện 3 Cung cấp kiến thức kỹ năng về đánh giá kinh tế Y tế để xây dựng chính sách sử dụng nguồn lực cho hiệu quả hơn. Cung cấp khái niệm cơ bản về tài chính y tế, phân tích  đặc điểm, tác động các nguồn tài chính khác nhau đến công bằng, chất lượng và hiệu quả của hoạt  động bệnh viện.
Tài chính y tế 

 

3 Trang bị khả năng phân tích các chức năng, các tiêu chí đánh giá hệ thống tài chính y tế,  đặc  điểm của các mô hình tài chính trên thế giới và tại Việt Nam, và ảnh hưởng của các phương thức thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ đến các vấn  đề công bằng, chất lượng và hiệu quả.
Đánh giá kinh tế y tế

 

4 Trang bị khả năng thực hành các phương pháp đánh giá kinh tế y tế, phương pháp đo lường chi phí và hiệu quả, các kỹ thuật mô hình hóa, phân tích độ nhạy và tính không chắc chắn… nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế.

 

Năm 2020 trường Đại học Y tế công cộng tiếp tục tuyển sinh khóa 13 Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (250 chỉ tiêu) và khóa V Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (10 chỉ tiêu cho cả ngành Y tế công cộng và Quản lý bệnh viện).

Ứng viên quan tâm xin mời xem chi tiết thông tin tuyển sinh kèm các biểu mẫu tại đường link: https://dtsdh.huph.edu.vn/vi/node/13087