MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Giải thích được các khái niệm về bệnh viện, phân loại bệnh viện và các nội dung của quản lý bệnh viện.
 2. Giải thích được một số khái niệm trong quản lý tài chính bệnh viện và phân biệt được các phương thức chi trả áp dụng trong bệnh viện hiện nay.
 3. Trình bày được khái niệm kế hoạch, lập kế hoạch và mô tả được các bước lập kế hoạch.
 4. Trình bày được khái niệm quản lý nhân lực và mô tả được các bước lập kế hoạch nhân lực.
 5. Mô tả được các nội dung giám sát và đánh giá hoạt động bệnh viện.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Tổng quan về quản lý bệnh viện
 2. Tổng quan quản lý tài chính
 3. Phương thức chi trả
 4. Tổng quan quản lý nhân lực
 5. Lập kế hoạch nhân lực
 6. Lập kế hoạch bệnh viện
 7. Giám sát, đánh giá hoạt động bệnh viện
 8. Quản lý thông tin bệnh viện
 9. Quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Bác sỹ, điều dưỡng…
 2. Cán bộ quản lý tại các Vụ, Cục, Sở trực thuộc Bộ Y tế
 3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, trưởng/phó các khoa/phòng chức năng tại bệnh viện, Trung tâm y tế

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Học viên đang công tác tại vị trí lãnh đạo, quản lý tại các viện, bệnh viện, trung tâm y tế…

*Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ về Quản lý bệnh viện theo Thông tư 19/2014/TT-BNV hướng dẫn thực hiện NĐ 29/2012/NĐ-CP về công tác đào tạo và bồi dưỡng viên chức.


Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn