MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được định nghĩa và một số vấn đề cơ bản liên quan đến lý do sử dụng, ưu và nhược điểm của nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng.
 2. Giải thích được các thiết kế nghiên cứu kết hợp thường gặp.
 3. Áp dụng được các bước chính của quá trình nghiên cứu kết hợp vào thiết kế một đề cương nghiên cứu cụ thể.
 4. Trình bày được cách viết đề cương, bài báo nghiên cứu kết hợp phương pháp và tiêu chí để đánh giá nghiên cứu áp dụng phương pháp này.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Tổng quan phương pháp nghiên cứu kết hợp.
 2. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu kết hợp.
 3. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu kết hợp.
 4. Thu thập số liệu trong nghiên cứu kết hợp.
 5. Phân tích và phiên giải số liệu trong nghiên cứu kết hợp.
 6. Đảm bảo chất lượng nghiên cứu kết hợp.
 7. Viết và đánh giá nghiên cứu kết hợp.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Giảng viên.
 2. Nghiên cứu viên tự do.
 3. Nghiên cứu sinh.
 4. Học viên cao học.
 5. Đối tượng khác.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Có kiến thức và kinh nghiệm cơ bản về nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng, và nghiên cứu kết hợp.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn