Trường Đại học Y tế công cộng đào tạo Thạc sỹ quản lý bệnh viện định hướng ứng dụng, cung cấp nguồn nhân lực có năng lực về quản lý cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.