Ngày 21 tháng 03 năm 2022, Bộ Trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 712/QĐ- BYT về Kế hoạch phát triển công tác xã hội trong ngành Y tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch là cơ sở để công tác xã hội trong ngành y tế tại Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, tiếp cận với chuẩn quốc tế.

Kế hoạch có 01 mục tiêu chung, 05 mục tiêu cụ thể và 08 nhiệm vụ/giải pháp. Trong đó, Kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh đến “Đạt 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc thành lập Phòng/Tổ công tác xã hội vào năm 2025; đạt 30% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030 số trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện chức năng y tế dự phòng triển khai hoạt động công tác xã hội”. Như vậy để đạt được mục tiêu cụ thể đề ra, ngành y tế cần một nguồn nhân lực công tác xã hội lớn được đào tạo bài bản và tham gia làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng trên toàn quốc.

Hội nghị về Công tác xã hội

Hội nghị triển khai Quyết định số 112/QĐ-TTg của Thú tướng chính phủ về Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2021-2030

Không chỉ vậy, Bộ Y tế giao nhiệm vụ quan trọng cho Trường Đại học Y tế công cộng trong việc xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo công tác xã hội trong y tế trình độ đại học và sau đại học; xây dựng các chương trình đào tạo tập huấn cơ bản và chuyên sâu về công tác xã hội trong y tế góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội trong ngành y tế tại Việt Nam. Nguồn nhân lực này sẽ góp phần phát triển mô hình hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện chuyên nghiệp, toàn diện và triển khai các hoạt động công tác xã hội tại các cơ sở y tế dự phòng. Việc đào tạo chương trình cử nhân công tác xã hội trong y tế của Trường Đại học Y tế công cộng đã dựa trên sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Nhà trường; góp phần đào tạo được nguồn nhân lực công tác xã hội có chất lượng cao, tâm huyết, đủ năng lực và bản lĩnh, đóng góp hiệu quả cho hệ thống y tế và sự phát triển nghề công tác xã hội trong y tế tại Việt Nam.

Tóm lại, để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cho việc hoàn thiện các mục tiêu cụ thể và mục tiêu chung của Kế hoạch phát triển công tác xã hội trong ngành Y tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030, đòi hỏi ngành y tế không ngừng nâng cao về số lượng và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội. Trong đó, nguồn nhân lực này cần được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp tại các cơ sở đào tạo uy tín như Trường Đại học Y tế công cộng.

Toàn cảnh Trường Đại học Y tế công cộng

Trường Đại học Y tế công cộng tại Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

——————————————

Tuyển sinh Cử nhân Công tác xã hội

Hình thức: Đại học chính quy

Mã ngành: 7760101

Khối tuyển sinh: C00 – D01 – D66 – B00