MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được các khái niệm cơ bản về lãnh đạo, vai trò của nhà lãnh đạo và sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý
 2. Trình bày được khái niệm và các bước ra quyết định
 3. Giải thích được các nguyên tắc và phương pháp giải quyết xung đột trong quản lý
 4. Phân tích được văn hóa, tâm lý và nghệ thuật làm lãnh đạo
 5. Phân tích được những bước trong chuẩn bị thuyết trình, hùng biện
 6. Phân tích được sự cần thiết và các kỹ năng động viên khuyến khích nhân viên
 7. Phân tích được những đặc điểm của nhóm làm việc hiệu quả và các kỹ năng làm việc nhóm

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Giới thiệu về lãnh đạo và quản lý
 2. Kỹ năng tổ chức cuộc họp
 3. Kỹ năng, văn hóa, tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
 4. Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, hùng biện
 5. Kỹ năng động viên khuyế khích nhân viên
 6. Kỹ năng làm việc nhóm
 7. Kỹ năng giải quyết xung đột

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Cán bộ quản lý / lãnh đạo ngành y tế

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn