Chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế công cộng kết hợp lý thuyết với thực tế, cung cấp kiến thức từ cơ bản tới chuyên sâu. Thiết kế của chương trình hội nhập với quốc tế và phù hợp với thực tế Việt Nam.

Quá trình xây dựng chương trình hội nhâp

Trường Đại học Y tế Công cộng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý bệnh viện theo Quyết định số 7833/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2007.

Từ khi được giao quyết định đào tạo, Trường Đại học Y tế công cộng đã triển khai xây dựng chương trình., Nhà trường đã cử các cán bộ chủ chốt đi tham quan, học tập việc đào tạo thạc sĩ quản lý bệnh viện tại Trường Đại học Y tế công cộng Bang Kerala, bệnh viện Nhi Madurai, bệnh viện đa khoa Madurai, Trung tâm đào tạo của Tổ chức Y tế Thế giới tại Madurai, Bang Kerala, Ấn Độ. Tại Anh, các cán bộ đã tham quan học hỏi kinh nghiệm đào tạo thạc sĩ quản lý bệnh viện tại Trường Đại học Leeds. Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng và tổ chức đào tạo thạc sĩ quản lý bệnh viện tại Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học New South Wales, thành phố Sydney, Úc. Tại Nhật Bản, cán bộ Nhà trường đã tham gia khoá đào tạo về quản lý bệnh viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Fukuoka do Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức.

Hình 1. Giảng viên Trường Đại học Y tế công cộng tham gia khoá đào tạo học hỏi kinh nghiệm xây dựng chương trình thạc sĩ quản lý bệnh viện tại Nhật Bản tháng 10/2009

Bên cạnh việc đi tham quan học tập kinh nghiệm, Nhà trường đã mời chuyên gia Ấn Độ và Úc của các cơ sở đào tạo trên đến làm việc tại trường. Mục đích việc mời chuyên gia nhằm giúp Nhà trường xây dựng được chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực tế, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và hội nhập với quốc tế.

Hình 2. Giảng viên Trường Đại học Y tế công cộng tham quan học hỏi kinh nghiệm xây dựng chương trình thạc sĩ quản lý bệnh viện tại Ấn Độ tháng 10/2004

Nội dung chương trình chuyên sâu

Cấu trúc của chương trình thạc sĩ quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế công cộng gồm 60 tín chỉ, kéo dài 18 tháng đến 42 tháng, chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn 1, học viên học lý thuyết bao gồm: những môn học chung 6 tín chỉ, chiếm 10% thời lượng chương trình; những môn học cơ bản 9 tín chỉ, chiếm 15% thời lượng chương trình; những môn chuyên sâu về quản lý bệnh viện 28 tín chỉ, chiếm 46,7% thời lượng chương trình bao gồm những môn chính 10 tín chỉ và môn lựa chọn 18 tín chỉ. Giai đoạn 2, học viên thực hành áp dụng những kiến thức học được vào thực tế, bao gồm: kiến tập bệnh viện 17 tín chỉ chiếm 28,3% thời lượng chương trình; luận văn tốt nghiệp 12 tín chỉ chiếm 20% thời lượng chương trình. Tham gia giảng dạy chương trình là những giảng viên có trình độ và kinh nghiệm về quản lý bệnh viện trong và ngoài Nhà trường.

Nhà trường xây dựng và thực hiện phương pháp học tập và giảng dạy dựa vào năng lực; lý thuyết kết hợp với thực tế; cung cấp những kiến thức cơ bản đến chuyên sâu; khuyến khích việc tự học tập và phát triển chuyên môn liên tục; liên tục cải thiện chất lượng lấy học viên làm trung tâm. Các phương pháp dạy và học tích cực luôn được triển khai như kết hợp giảng lí thuyết với thảo luận nhóm giải quyết vấn đề.

Trong quá tình triển khai chương trình, Nhà trường đã luôn kiên định với các phương pháp trên, trong đó việc luôn cải thiện chất lượng chương trình được đặt lên hàng đầu. Năm 2009, nghiên cứu đánh giá chương trình được triển khai và việc đào tạo được chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ. Song hành cùng với các chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý bệnh viện trên thế giới, “Chuẩn đầu ra” của chương trình thạc sĩ quản lý bệnh viện của Nhà trường đã được xây dựng với 10 chuẩn đầu ra gồm 32 chuẩn nhỏ.

Hình 3. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ quản lý bệnh viện –Trường Đại học Y tế công cộng