Chuyên sâu và hội nhập là hai đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo chuyên khoa 2 Tổ chức Quản lý Y tế tại Trường Đại học Y tế  công cộng. Chuyên sâu để học viên có được những kỹ năng quản lý đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hội nhập để những nhà quản lý y tế có khả năng dẫn dắt tổ chức bắt kịp sự phát triển của thế giới.

 Chương trình chuyên khoa 2 Tổ chức Quản lý Y tế của Trường Đại học Y tế  công cộng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo chuyên gia có trình độ cao về năng lực quản lý cho hệ thống y tế. Nhu cầu này xuất phát từ thực tế phổ biến tại Việt Nam là cán bộ giỏi chuyên môn được bổ nhiệm thành giám đốc, phó giám đốc, trong khi chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý.

Chương trình đào tạo được xây dựng gồm nhiều môn học chuyên sâu về các lĩnh vực quản lý y tế đa dạng, cung cấp cho học viên kiến thức toàn diện từ lý thuyết nền tảng cho tới thực tiễn trong từng chuyên ngành, bao phủ cả công tác khám chữa bệnh cũng như dự phòng. Một số môn học tiêu biểu như sau:

 • Lãnh đạo và quản lý
 • Tổ chức và quản lý hệ thống y tế
 • Quản lý kinh tế và tài chính y tế
 • Quản lý thông tin y tế
 • Quản lý nhân lực
 • Quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng
 • Quản lý chất lượng dịch vụ y tế
 • Hành vi và văn hoá tổ chức
 • Các yếu tố quyết định sức khoẻ
 • Chính sách y tế
 • Quản lý và đánh giá dự án
 • Truyền thông chính sách y tế
 • Tiếp thị xã hội
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong quản lý

[Ảnh 1.Chu trình quản lý trang thiết bị – một môn học trong chương trình CK2]

Tính hội nhập của chương trình được nhấn mạnh rõ trong mục tiêu đào tạo: học viên sau khi hoàn thành khoá học có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề về quản lý y tế dựa trên các bằng chứng khoa học, thực tiễn, góp phần xây dựng và thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành y tế và hội nhập quốc tế. Ví dụ môn “Sức khoẻ toàn cầu” trong chương trình sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật và năng lực giải quyết những vấn đề sức khoẻ trong mối liên quan với những yếu tố mang tính toàn cầu như đô thị hoá, biến đổi khí hậu, di biến động dân số, sự xuất hiện các bệnh truyền nhiễm mới, cải cách hệ thống y tế và điều hành….Trong các môn học, học viên đều được cập nhật với thực trạng, xu hướng quốc tế để có định hướng phát triển và hội nhập quốc tế trong quá trình công tác sau này.

[Ảnh 2. Mô hình quan hệ giữa các bên liên quan trong điều hành hệ thống y tế]

 Học viên sẽ được công nhận tốt nghiệp khi hoàn thành đủ 72 tín chỉ bao gồm cả luận văn tốt nghiệp, đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có khả năng:

– Vận dụng được các kỹ năng lãnh đạo, quản lý như lãnh đạo và quản lý sự thay đổi, làm việc nhóm, ra quyết định, quản lý xung đột, …

– Phân tích được các nội dung cơ bản về quản lý và điều hành hệ thống y tế

– Áp dụng được việc quản lý chất lượng theo một số mô hình

– Vận dụng được khoa học hành vi và văn hóa tổ chức trong quản lý và phát triển nhân lực của tổ chức.

– Phân tích được vai trò của các bên liên quan, huy động cộng đồng và vận động chính sách trong giải quyết các vấn đề sức khỏe

– Áp dụng được các nguyên lý của một số phương pháp đánh giá kinh tế trong y tế

– Ứng dụng được các nguyên lý quản lý thông tin sức khỏe và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin y tế.

[Ảnh 3]