MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được khái niệm yếu tố nguy cơ, nguy cơ sức khỏe, nhận thức nguy cơ, đánh giá nguy cơ SKMT, truyền thông nguy cơ và quản lý nguy cơ.
 2. Thực hiện được các bước của khung đánh giá nguy cơ Sức khoẻ môi trường trong một số tình huống thực tế.
 3. Ứng dụng được một số lý thuyết của truyền thông nguy cơ trong thực tế.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Giới thiệu về đánh giá, quản lý và truyền thông nguy cơ.
 2. Các bước trong khung đánh giá nguy cơ SKMT.
 3. Truyền thông nguy cơ SKMT.
 4. Thực hành đánh giá nguy cơ của một tình huống cụ thể trong thực tế.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Giảng viên.
 2. Nghiên cứu viên tự do.
 3. Học viên cao học.
 4. Nghiên cứu sinh.
 5. Sinh viên đại học.
 6. Đối tượng khác.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Phòng học có máy chiếu, màn chiếu, kết nối internet; bảng/phấn hoặc flipchart, giấy Ao và bút dạ; phòng học đủ rộng để có thể học theo nhóm. Học viên chuẩn bị Laptop để tra cứu thông tin và chuẩn bị bài trình bày.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn