MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Trình bày được khái niệm yếu tố nguy cơ, nguy cơ sức khỏe, phân tích nguy cơ, đánh giá định lượng nguy cơ VSV, truyền thông nguy cơ.
 2. Thực hiện được các bước của khung đánh giá định lượng nguy cơ vi sinh vật trong nước và thực phẩm trong một số tình huống thực tế.
 3. Ứng dụng được một số lý thuyết của truyền thông nguy cơ trong thực tế.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Tổng quan về an toàn vệ sinh thực phẩm tại Việt Nam.
 2. Giới thiệu về khung phân tích nguy cơ.
 3. Các bước trong khung đánh giá định lượng nguy cơ VSV.
 4. Truyền thông nguy cơ.
 5. Thực hành đánh giá nguy cơ vi sinh vật trong nước hoặc thực phẩm cho một tình huống cụ thể trong thực tế.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Giảng viên.
 2. Nghiên cứu viên tự do.
 3. Nghiên cứu sinh.
 4. Học viên cao học.
 5. Sinh viên đại học.
 6. Đối tượng khác.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn