MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Giải thích được các khái niệm cơ bản trong đánh giá chương trình giáo dục và nâng cao sức khỏe.
 2. Lập kế hoạch đánh giá chương trình.
 3. Trình bày được cấu trúc của bản báo cáo đánh giá và xác định các cách thức phù hợp để phổ biến kết quả đánh giá.

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Tổng quan về đánh giá các chương trình NCSK.
 2. Khung khái niệm và ứng dụng trong đánh giá chương trình NCSK.
 3. Đánh giá ban đầu – quá trình – kết quả – tác động chương trình NCSK.
 4. Thiết kế nghiên cứu đánh giá chương trình NCSK.
 5. Viết báo cáo và phổ biên kết quả đánh giá chương trình NCSK.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 1. Giảng viên.
 2. Nghiên cứu viên tự do.
 3. Trình dược viên.
 4. Bác sĩ.
 5. Học viên cao học.

Liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội (Phòng A212, Nhà A)
Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A , đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0988684802
Tel / Fax: (04) 62662342 – (04) 6266 2385
Email: trungtamdaotao@huph.edu.vn