Sidebar

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo năm 2022

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo năm 2022

Nội dung1. Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Dinh dưỡng (Thông tin chi tiết tại Phụ lục 1).2. Tuyển sinh đại học hình thức chính quy các ngành Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, […]